ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek - HOMEBERGER

HOMEBERGER
"Lenyűgöző és egyedülálló élettereket hozunk létre."
Tartalomhoz ugrás

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

Kapcsolat
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
HATÁLYOS: 2020. DECEMBER 20-TóL VISSZAVONÁSIG
 
 
 
 
 
 
Tartalom
   
1. A szállító  adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt  fogalmak
 
2. Általános rendelkezések
 
3. Árak, fizetési feltételek és beszámítás
 
4. Tulajdonjog fenntartása
 
5. A szállítások határideje, késedelem
 
6. A kárveszély átszállása
 
7. Összeszerelés és  üzembe helyezés
 
8. Szavatosság
 
9. A teljesítés lehetetlenülése

10. Vitarendezés és  alkalmazandó jog
 
 
 
 
1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak
 

1.1 A szállító neve, címe, elérhetőségei
Cégnév: Eisenberger Villanyszerelő-, Hűtő és Klímatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: EISENBERGER Kft.
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 96E/12
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-378009
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 28973469-2-42
 

1.2   Az általános szerződési feltételekben használt fogalmak és rövidítések
-Egyedi szerződés: A megrendelő által az EISENBERGER Kft.-től megrendelt termékek és szolgáltatások szállításának egyedi feltételeit tartalmazó szerződés.
 
-Hibás Termék/Szolgáltatás: Azon termék vagy szolgáltatás, amely a teljesítés időpontjában nem felel meg az egyedi szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben, vagy jogszabályban meghatározott követelmények- nek.
 
-Jelentéktelen hiba: A termék olyan hibája, amely a rendeltetészerű használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és a funkcionalitását, működését, karbantartását nem érinti.
 
-Megrendelő: Az EISENBERGER Kft. által forgalmazott termékeket megvásárolni és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni kívánó magánszemély vagy vállalkozás.
 
-Szállító: Az EISENBERGER Kft.
 
-Termék: Szállító által mindenkor forgalmazott termékek
 
-Telepítési munka: A termék EISENBERGER Kft. általi beépítése és üzembe helyezése.
 
-Üzleti titok: Bármelyik fél gazdasági tevékenységhez kapcsolódó valamennyi nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala az üzleti titok jogosultjának jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban az azzal jogszerűen rendelkező jogosultat nem terheli felróhatóság.
 
 

2. Általános rendelkezések


A Szállító és a Megrendelő közötti a Szállító Termékeivel és/vagy az általa nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződéses kapcsolat alapvető feltételeit az Egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF szabályozza. Az Egyedi Szerződés a Szállító árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján a Termékek leszállítására irányuló dokumentum. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szállítótól megrendelendő valamennyi Termék és szolgáltatás esetében irányadó.
 
Az ÁSZF és az Egyedi Szerződés együtt képezik a felek közötti, az egyedi megrendelésére vonatkozó teljes megállapodást.
 
A megrendelés elküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a Szállító lehetővé tette számára az ÁSZF tartalmának megismerését és elfogadja azokat az Egyedi szerződés részeként. A megrendelő a Ptk. 6:78.§ (2) bekezdése alapján kijelenti, hogy a Szállító kifejezetten tájékoztatta az ÁSZF azon rendelkezéseiről, amelyek jelentősen eltérnek a vonatkozó jogszabályi előírásoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételtől és a tájékoztatás ismeretében magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF ezen rendelkezéseit is.
 
A Szállító által szállított Termékek részletes felsorolását az Egyedi szerződés tartalmazza.
A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szállítótól a Termékekre vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett árajánlat kérés alapján a Szállító írásban tételes árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az árajánlat álta- lában az alábbi tételeket tartalmazhatja:
 
-(i) a Termékek megnevezése és leírása, beleértve a Szállító által nyújtandó szolgáltatások meghatározása és specifikációja;
 
-(ii) a Termékek vételára és a Szállító által felszámított díjak;
 
-(iii) az ajánlati kötöttség időtartama, illetve
 
-(iv) a Szállító által feltüntetett egyéb lényeges feltételek (például szállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv).
 
A Megrendelő a részére megküldött árajánlatot írásbeli, és/vagy cégszerűen aláírt megrendeléssel jogosult elfogadni az ajánlati kötöttség lejártáig. Amennyiben a Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon aláírt (vagy elektronikusan emailben visszaigazolt) megrendelést a Szállítónak, akkor a Szállító mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a megrendelés kizárólag a Szállító külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.
 
Szállító ajánlati kötöttségét az adott tételes árajánlat tartalmazza. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség idő- tartama a tételes árajánlat Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 naptári nap.
A Megrendelő és a Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre Egyedi szerződés, amennyiben A Megrendelő a fenti bekezdésben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően eljuttatja Szállítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal tartalmilag mindenben megegyező megrendelését. Ha a Szállító a tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező megrendelést az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, az Egyedi szerződés csak akkor jön létre, ha a Szállító írásban kifejezetten nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról. Ha a Megrendelő az árajánlat tartalma szerint rendeli meg a Termékeket a Szállítótól, akkor az írásbeli megrendelés Szállító által történő kézhezvételével a felek között létrejön az Egyedi szerződés.
 
Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy köteles erre külön felhívni a Szállító figyelmét, mivel az Egyedi szerződés kizárólag a Szállító által tett ajánlat változatlan elfogadása esetén jön létre. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, amely esetben a Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít és azt eljuttatja a Megrendelő részére. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és az Egyedi szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és az Egyedi szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására.

 
 
3. Árak, fizetési feltételek és beszámítás
 
Az árak tartalmazzák a szállítás és a csomagolás díját, kivéve, ha a felek az Egyedi szerződésben ettől eltérően állapodtak meg.
 
Az árajánlatban és/vagy az Egyedi szerződésben feltüntetett árakra nettó árak és az egyenes ÁFA sza- bályai szerint kerülnek kiszámlázásra.
 
A Megrendelő a vételárat, illetve minden egyéb, az Egyedi szerződésben rögzített költséget és díjat a Szállító által meghatározott pénznemben és módon, külön banki költség levonása vagy beszámítása nélkül köteles teljesíteni.
 
A Megrendelő csak olyan követeléseket jogosult beszámítani a Szállító követelésébe, amelyeket a Szállító írásban elismert, nem vitatottak, vagy amelyek jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton alapulnak.
 

 
4. Tulajdonjog fenntartása

A Szállító mindaddig fenntartja a Termékek tulajdonjogát, amíg a Megrendelő nem teljesíti a Szállítót az Egyedi szerződés és/vagy a jelen ÁSZF alapján megillető valamennyi igényt.
 
A tulajdonjog fenntartás tényét a Szállító bejegyezteti a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba vagy a Termék tulajdonjogát tanúsító közhiteles nyilvántartásba.
 
A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket nem ajánlhatja fel zálogtárgyként, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le. A Termékek kereskedelmi forgalomban továbbértékesíthetők viszonteladók számára feltéve, ha a viszonteladó csak azt követően ruházza át a vevőre a tulajdonjogot, ha a vevő a vételárat megfizette a viszonteladó részére és a viszonteladó teljesítette az Egyedi szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit a Szállító irányába.
 
A Megrendelő köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Szállítót, ha a Termékeket lefoglalják, vagy harmadik személy részéről bármely beavatkozás történik.
 
Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségeit megszegi, fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi a Szállító jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket birtokba venni és a Megrendelőtől elszállítani, feltéve, ha a Megrendelő ezen kötelezettségeinek a Szállító által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. Az a tény, hogy a Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket ismét birtokba veszi, visszaszállítja és/vagy a tulajdonjog fenntartását gyakorolja, csak akkor jelenti egyúttal az Egyedi szerződéstől való elállást is, vagy annak rendkívüli felmondását, ha a Szállító ezt kifejezetten írásban kijelenti.
 
Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF, illetve az Egyedi szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból késve teljesíti, köteles a késedelem következményeként a Szállítónál felmerült ésszerű többletköltségeket a Szállító részére maradéktalanul megfizetni.
 

 
5. A szállítások határideje, késedelem
 
 
A szállítási határidők tekintetében az Egyedi szerződés irányadó.
 
A Szállító határidőben történő teljesítésének feltétele, hogy a Megrendelő minden szükséges dokumentumot (például engedélyeket, jóváhagyásokat, terveket) megfelelő időben átadjon a Szállítónak, továbbá az őt terhelő fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítse. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek és ennek következtében a Szállító nem tud az Egyedi szerződésben vállalt hatáidőre teljesíteni, a teljesítési határidők a Megrendelő késedelmének időtartamával külön értesítés nélkül meghosszabbodnak.
 
 
A teljesítési határidő megtartottnak minősül:
-a) Összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén akkor, ha a Terméket a Szállító az Egyedi szerződésben kikötött teljesítési időpontban és az Egyedi szerződésben rögzített teljesítési helyen a Megrendelőnek átadta. A teljesítési határidő megtartottnak tekintendő akkor is, ha a Termék határidőn belüli készre jelentése esetén a Megrendelő késedelembe esik az átvétellel.
 
-b) Összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén akkor, ha az összeszerelés és az üzembe helyezés legkésőbb az Egyedi Szerződésben kikötött időpontban megtörtént.
 
Ha az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket a felek vis maior (például háború, felkelés, sztrájk, rend- kívüli természeti körülmények vagy egyéb hasonló esemény) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a teljesítési határidők a via maior fennállásának időtartamával meghosszabbodnak, feltéve, ha az érintett fél írásban haladéktalanul értesítette a másik felet a vis maior bekövetkezéséről és lehetőség szerint tájékoztatta a késedelem várható időtartamáról.
 
Ha a Szállító neki felróható okból késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden befejezett napja után, melynek összege megegyezik a Termék késedelemmel érintett és ezért használatba nem vehető része nettó árának 1%-ával, azzal, hogy a kötbér maximális összege a késedelemmel érintett Termék nettó árának 40%-át nem haladhatja meg.
 
Késedelmes szállítás esetén a Megrendelő a 8. fejezetben foglaltak szerint követelhet kártérítést.
 
Amennyiben a Megrendelő kérésére a Termék átadása több, mint 1 hónappal azok készre jelentését követően történik, a Szállító raktározási díjat számolhat fel a készre jelentést követően minden további megkezdett hónapra, amelynek összege a Termék érintett része bruttó árának 5%-a. A raktározási díj nem haladhatja meg a Termék érintett része bruttó árának 20%-át.
 
A Megrendelő köteles a Szállító által leszállított, de a Szállítónak fel nem róható okból be nem szerelhető Terméket átvenni. Ezen átvétel nem minősül az Egyedi szerződés szerinti teljesítésnek és számla benyújtására nem jogosítja fel a Szállítót.
 
Amennyiben az Egyedi szerződésben vállalt kivitelezési határidőhöz képest a Szállítónak fel nem róható okból több, mint 60 napos késedelem következik be, úgy a Megrendelő a szerződéses ár 90%-nak megfelelő összegről szóló részteljesítési igazolást állít ki a Szállító részére, amely alapján a Szállító az Egyedi szerződésben vállalt feltételek szerint jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére.
 
A Megrendelő nem jogosult Jelentéktelen hibára hivatkozva megtagadni a Termék átvételét.
 
 

6. A kárveszély átszállása
 

A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Szállító átadta a Megrendelőnek a Terméket. A Szállító a Megrendelő erre vonatkozó, külön írásbeli kérésére és költségére biztosítást köt a szokásos fuvarozási károkra. A kárveszély abban az esetben is átszáll a Megrendelőre, ha neki felróható okból késedelmesen veszi át a Terméket, vagy ha alapos ok nélkül tagadja meg a Termék átvételét.
 
 
 
7. Összeszerelés és üzembe helyezés
 
 
7.1  Valamennyi, a Szállító által forgalmazott Termékre és általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó előírás
 
Amennyiben a felek az Egyedi szerződésben vagy egyébként írásban másként nem állapodnak meg, az összeszerelés és üzembe helyezés az alábbi rendelkezések szerint történik.
 
A Megrendelő saját költségére és megfelelő időben biztosítja a következőket:
 
a) a Telepítési munkák befejezéséig a Termékek számára fedett, zárható és őrzött tároló;
b) a Telepítési munka deponálási helyétől legfeljebb 15 méteres távolságon belül lerakodási hely a Szállító részére;
c) a Telepítési munka elvégzéséhez szükséges elektromos áram;
d) a Telepítési munkák megkezdése előtt tájékoztatás a Szállító részére a rejtetten vezetett elektromos vagy hasonló berendezésekről;
e) a kivitelezés megkezdése előtt legalább 10 munkanappal az építési területre történő bejutáshoz és az építési, szerelési munka elvégzéséhez szükséges dokumentumok listájának megküldése;
f) a Telepítési munkák elvégzéshez és a Termékek beépítéséhez szükséges előkészítési munkák elvégzése, mint például, de nem kizárólag befogadó és felfogó helyek kivágása, kimarása és termék beépítésére való előkészítése;
 
 A Megrendelő elfogadja, hogy a Szállító által ajánlott és az Egyedi szerződésben rögzített munkadíjak munkanapokon 8:00 és 17:00 óra közötti munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő időpontban történő munkavégzést ír elő, ennek többletköltségét a Megrendelő és a Szállító előzetesen írásban rögzíti, azzal, hogy a többletköltséget a Megrendelő viseli.
 
Amennyiben az összeszerelésre vagy üzembe helyezésre a Szállítónak fel nem róható okból késedelmesen kerül sor, akkor a 4. fejezet utolsó mondata értelmében a Megrendelő köteles viselni az állásidőre eső ésszerű költségeket, illetve a Szállító vagy az összeszerelő személyzet további utazási költségeit.
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 38. § törvény (1) bekezdése alapján kizárólag jogerős építésügyi hatósági engedélynek, továbbá a hozzá tartozó, jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint az ezek alapján készített kivitelezési dokumentációnak megfelelően szabad építési tevékenységet végezni. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházáshoz szükséges kivitelezési dokumentációról az építettőnek kell gondoskodnia. A hivatkozott kormányrendelet 9. §-a alapján akár az építtető, akár a fővállalkozó kivitelező írásbeli tervezési szerződést köthet az erre jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére. Tekintettel arra, hogy a Szállító nem rendelkezik tervezői jogosultsággal rendelkező munkatárssal, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséről nem köteles és nem is jogosult gondoskodni.
 
 
7.2 A Szállító által forgalmazott légtechnikai készülékekre vonatkozó specifikus rendelkezések

A jelen pontban foglalt rendelkezések a 7.1. pontban megfogalmazottakhoz képest többletkövetelményeket rögzítenek a légtechnikai készülékek (pl klímakészülék, szellőztető és elszívó rendszerek, légtechnikai rendszert működtető motorok) kapcsolatban.
A Szállító által adott ajánlati ár csak az arra vonatkozó kifejezett utalás esetén tartalmazza a működéshez szükséges vezetékek (és cseppvíz elvezetések, mind hűtéskor és fűtéskor) kiépítésének költségét. Az ajánlati ár még az előző mondatban említett kifejezett utalás esetén sem tartalmazza az eszközökbe a gyártó által beépített vezetékek rögzítését a rendszer csatlakozási pontjáig.
 
A vezetékrendszer kiépítése a Megrendelő feladata, amely magában foglalja az előírás szerinti csatlakozódobozok kiépítését is.
A beépített eszközökre vonatkozó jótállás a jogszabályban előírt, 12 ( tartós fűtési üzemmód esetén 6) hónaponkénti felülvizsgálat és karbantartás elvégzése esetén érvényes, amely felülvizsgálat elvégzésére kizárólag a Szállító, illetve a szer ződött partnerei jogosultak.
 
 
 
8. Szavatosság
 
A Szállító saját belátása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy kicserélni a Hibás Terméket, illetve újból teljesíteni a Hibás Szolgáltatást feltéve, hogy a hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már fennállt.
A kijavításra, kicserélésre, árleszállításra, illetve elállásra vonatkozó jog a teljesítéstől számított 1 éven belül évül el.
Megrendelő köteles a termék hibájáról haladéktalanul, írásban értesíteni a Szállítót. A késedelmes értesítéből eredő károk a Megrendelőt terhelik.
A megállapodott minőségtől való jelentéktelen eltérés, továbbá a kárveszély átszállását követően szándékos, vagy gondatlan kezelésből, túlzott terhelésből, nem megfelelő használatából eredő elhasználódás vagy károsodás, valamint a Megrendelő, illetve harmadik felek által végrehajtott nem megfelelő módosítások vagy javítások esetén a Megrendelő nem támaszthat szavatossági igényt a Hibás Termékre/Szolgáltatásra hivatkozva.
A Szállító felelősséggel tartozik a késedelmes vagy hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek okozott kárért. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért és termeléskieséséért. A Szállító felelőssége az Egyedi szerződéssel érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Egyedi szerződés bruttó összegére korlátozódik. A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a Szállító által szándékosan okozott vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésre.
 
9. A teljesítés lehetetlenülése
 
A szállítás lehetetlenülése esetén a Megrendelő jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős.
 
Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért és termeléskieséséért.
 
A Megrendelő kártérítési igénye az Egyedi szerződésben meghatározott érték 20%-ában korlátozott.
 
A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a Szállító által szándékosan okozott vagy az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésre.
 
 
10. Vitarendezés és alkalmazandó jog
 
A Felek az Egyedi szerződésből eredő vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek kikötik a Szállító mindenkori szék- helye szerinti bíróság illetékességét.
 
 
A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött Egyedi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Telefon: +36 30 2650361
E-mail: info@homeberger.hu

Eisenberger Kft.
Adószám: 28973469-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-378009
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 96.
HOMEBERGER
"Lenyűgöző és egyedülálló élettereket hozunk létre."

Info@homeberger.hu
Tel: 06 30 265 0361
info@homeberger.hu
Tel: 06 30 265 0361
Eisenberger Kft.
Vissza a tartalomhoz