OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS KISOKOS - HOMEBERGER

HOMEBERGER
"Lenyűgöző és egyedülálló élettereket hozunk létre."
Tartalomhoz ugrás

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS KISOKOS

Tanácsok
Magyar Államkincstár honlapján 2021 február 17-én elérhető tájékoztató dokumentum kivonata:


1. Ki veheti igénybe?
A legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
Igénylő lehet az a
 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő, vagy
 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

2. Ki „minősül” a Kormányrendelet alapján gyermeknek?
 • az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be vagy a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül
 • az igénylő kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

3. Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?
A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

4. Milyen feltételeknek kell az ingatlannak megfelelnie, amelyre a támogatást az igénylő kéri?
A támogatás olyan ingatlanra igényelhető, amely
 • Magyarország területén helyezkedik el,
 • az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetési jelleggel van nyilvántartva, valamint tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületére

5. Mekkora a támogatás mértéke?
A számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000,-Ft

6. Melyek a támogatható építési tevékenységek?
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve: a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

7. Milyen feltételekkel fogadja el a Kincstár a teljesítést igazoló számlákat?
 • Az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
 • A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
 • A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban
 • A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
 • Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.
 • Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

8. Melyek a támogatás igénybevételének további feltételei?
a, Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy, ÉS
b, legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan
 • a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt, VAGY
 • az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, VAGY
 • az igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó, VAGY
 • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, VAGY
 • gyermekgondozási díjban részesült.
c, A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
 • az igénylő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen, legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 • az igénylő, valamint a támogatásnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
 • az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs köztartozása.

9. Vannak-e egyéb, speciális feltételek, rendelkezések?
 • Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az igényléshez szükséges 50%-os tulajdoni hányadot az érintett ingatlanrészre vonatkozó használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján vizsgálja a Kincstár.
 • Az egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő (együttes igényléskor házastársa vagy élettársa), illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.
 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, azonban a szülők egyike a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/Otthonfelujitas_tajekoztato_honlap_20210207.pdf


Telefon: +36 30 2650361
E-mail: info@homeberger.hu

Eisenberger Kft.
Adószám: 28973469-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-378009
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 96.
HOMEBERGER
"Lenyűgöző és egyedülálló élettereket hozunk létre."

Info@homeberger.hu
Tel: 06 30 265 0361
info@homeberger.hu
Tel: 06 30 265 0361
Eisenberger Kft.
Vissza a tartalomhoz